Tilia
× europaea

 

/ Common lime
/ Parklind

 

Same tree in: Summer / Autumn

Mikkel Eye © 2024