Tilia
× europaea

 

/ Common lime
/ Parklind

meye tilia europaea cut out tree in png

Mikkel Eye © 2024