Tilia
× europaea
‘Pallida’

 

/ Common lime
/ Parklind

 

Same tree in: Autumn / Winter
meye tilia europaea cut out tree in png

Mikkel Eye © 2024