Tilia
× europaea
‘Pallida’

 

/ Common lime
/ Parklind

Mikkel Eye © 2024