Sorbus
aucuparia

 

/ Mountain ash
/ Alm. røn

Mikkel Eye © 2024