Gleditsia
triacanthos

 

/ Honey locust
/ Tretorn

Mikkel Eye © 2024