Amelanchier

 

/ Shadbush
/ Bærmispel

Mikkel Eye © 2024